บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ ทุกเที่ยวบินของการบินไทยไม่ได้บินผ่านน่านฟ้ายูเครน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ
มีความมั่นใจในการเดินทางกับการบินไทย

เมนู

เครื่องบินของการบินไทย

This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2014 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.